Últimes Publicacions

Plaques solars en comunitat de veïns

11/05/2021

[CAT]

Com instal·lar plaques solars si vivim en una comunitat de veïns.

Instal·lar plaques solars i aconseguir la compensació d’excedents d’energia a la factura de la llum comporta un estalvi interessant.

Però per poder tenir aquest estalvi, tant econòmic com energètic, hem de poder instal·lar les plaques solars, i fer-ho a una comunitat de veïns no és tant senzill com fer-ho en una casa unifamiliar pròpia, ja que són molts els que s’han de posar d’acord. Per tant, què necessitem saber si volem que el nostre edifici sigui més sostenible instal·lant plaques solars?

Primerament s’ha de tenir clar qui farà us de l’energia que generin els panells fotovoltaics, si només estarà destinada a la llum de la comunitat, si només són uns quants veïns que les volen col·locar pel seu consum privat o si s’arriba a un acord entre tots els veïns per repartir l’energia entre tots els pisos i la comunitat. Hi ha tantes opcions com comunitats de veïns, però el més important és sempre parlar-ho amb anterioritat i que quedi tot clar amb un contracte pel mig.

Passos previs a la instal·lació: informar i organitzar els veïns

El què està clar és que no cal que tots els veïns vulguin posar-se plaques solars perquè uns quants ho puguin fer; el cost de les plaques només l’assumiran aquells que les facin servir. Però en cas que algun veí o veïna es vulgui adherir al cap dels anys caldrà que aboni l’import que li hagués correspost de la instal·lació inicial.

Per tant, en aquests casos en què només són uns quants els que volen fer servir plaques, el primer que s’ha de fer a la comunitat de propietaris és saber qui està interessat informant a tots els veïns i organitzar-se els que vulguin energia procedent dels panells. Per això cal demanar pressupostos, condicions del muntatge i un informe energètic perquè tothom pugui fer una correcta valoració per prendre una decisió.

Com dèiem abans, no cal que hi participin tots els veïns si no estan interessats. En aquest cas l’energia es repartirà en funció dels acords als què hagin arribat entre el conjunt de les persones interessades. En canvi sí caldrà que tota la comunitat voti perquè el projecte s’aprovi, ja que en la majoria dels casos les plaques s’instal·len a la coberta de l’edifici, que gairebé sempre és de propietat comunitària, i és per això que cal assolir un acord amb la resta de propietaris de la comunitat de veïns encara que no tots vulguin fer servi les plaques. Segons el Codi Civil de Catalunya cal aprovar la proposta del projecte en una junta general de la comunitat de veïns per diferents majories en funció de les característiques del projecte com per exemple si les plaques són d’us privat o comunitari, o si es col·locaran a una zona d’us comunitari o no.

En la majoria del casos es necessita una majoria simple del total de vots, és a dir que hi hagi més vots a favor que vots en contra. Tot i que en cas que siguin necessàries innovacions físiques a l’immoble per a la instal·lació es necessita el vot favorable de 4/5 parts, i en cas que s’hagin de cedir gratuïtament elements comuns d’ús comú es necessita el vot favorable de tots els propietaris. També hi ha l’opció que una persona proposi llogar part de la coberta comunitària per al seu gaudi individual (instal·lar les plaques), i aquí les majories necessàries canvien depenent de la durada del lloguer, si és inferior a 15 anys és una majoria simple, si el període de temps és superior, 4/5 parts de vots a favor.

Per tant, un cop sabem quins propietaris volen fer servir els panells fotovoltaics, els acords als que s’ha d’arribarsón els següents:

– Acord de l’ús d’un espai comunitari per instal·lar-hi una nova infraestructura amb tota la comunitat de veïns

– Acord de participació econòmica i finançament de cada participant

– Acord de repartiment de l’energia generada.

Al moment de realitzar els contractes i els acords, hi ha una opció en que es pot optar per voler vendre l’energia sobrant a tercers. En cas que s’opti per això la cosa es complica perquè llavors es necessari configurar la comunitat veïns com una empresa venedora. És per aquest motiu que en el cas de les comunitats de propietaris surt més a compte abocar l’energia sobrant a la xarxa i rebre un descompte a la factura.

Ja tenim un acord, i ara què?

És el moment de triar quina empresa és l’encarregada de fer la instal·lació escollint el pressupost que més hagi convençut als que utilitzaran els panells, i signar el contracte amb ells. El més recomanable és utilitzar la modalitat de contracte clau en mà per tal d’evitar que el cost final sigui molt més superior al pressupostat. Amb aquest contracte l’empresa es compromet a:

Fer una visita tècnica i redactar un projecte.

– Tramitar permisos d’obra.

– Tramitar possibles subvencions o bonificacions.

– Subministrar i instal·lar tots els elements.

– La posada en marxa.

– La legalització.

– Tenir un mínim d’anys de garantia.

Un dels punts importats de la instal·lació és el comptador de generació, l’empresa instal·ladora l’ha de col·locar segons indica l’empresa de distribució elèctrica de l’edifici que és qui s’encarrega de prendre nota de les lectures de la llum. Aquesta última ho envia a cada comercialitzadora perquè pugui facturar correctament segons de repartiment d’energia acordat provinent de les plaques solars.

En cas que finalment s’opti per instal·lar plaques al vostre edifici, ja sigui per a tota la comunitat o per a ús privat, podeu contactar amb el vostre administrador perquè us pugui ajudar a seguir els passos indicats anteriorment.

 

 

[ESP]

Instalar placas solares y conseguir la compensación de excedentes de energía en la factura de la luz comporta un ahorro económico interesante.

Pero para poder tener este ahorro, tanto económico como energético, tenemos que poder instalar las placas colares, y hacerlo en una comunidad de vecinos no es tan sencillo como hacerlo en una casa unifamiliar propia, ya que son muchos los que se deben poner de acuerdo. Por lo tanto, ¿Qué necesitamos para saber si queremos que nuestro edificio sea más renovable instalando placas solares?

Primeramente, se debe tener claro quien hará uso de la energía que generen los paneles fotovoltaicos, si solo estará destinada a la luz de la comunidad, si solo son unos cuantos vecinos que las quieren colocar para su consumo privado o si se llega a un acuerdo entre todos los vecinos para repartir la energía entre todos los pisos y la comunidad. Hay tantas opciones como comunidades de vecinos, pero lo más importante es siempre hablarlo con anterioridad y que quede todo claro con un contrato de por medio.

Pasos previos a la instalación: informar y organizar los vecinos

Lo que está claro es que no es necesarios que los vecinos quieran ponerse placas solares para que unos cuantos lo quieran hacer, el coste de las placas solo lo asumirán aquellos que las utilicen. Pero en caso de que algún vecino o vecina e quiera adherir al cabo de los años tendrá que abonar el importe que le correspondería de la instalación inicial.

Por lo tanto, en estos casos en que solo son unos cuantos los que quieren utilizar placas, lo primero que se debe hacer en la comunidad de vecinos es saber quién está interesado informando a todos los vecinos y organizarse los que quieran energía procedente de los paneles. Para esto hace falta pedir presupuestos, condiciones del montaje y un informe energético para que todos puedan hacer una correcta valoración y tomar una decisión.

Como decíamos antes, no hace falta que participen todos los vecinos si no están interesados. En este caso la energía se repartirá en función de los acuerdos a los que se llegue entre el conjunto de las personas interesadas. En cambio, sí es necesario que toda la comunidad vote para que el proyecto se apruebe, ya que en la mayoría de los casos las placas se instalan en la cubierta del edificio, que en la mayoría de los casos siempre es de propiedad comunitaria, y es por esto, por lo que hace falta alcanzar un acuerdo con el resto de los propietarios de la comunidad de vecinos, aunque no todos quieran utilizar las palcas. Según el Código Civil de Cataluña es necesario aprobar la propuesta del proyecto en una junta general de la comunidad de vecinos por diferentes mayorías en función de las características del proyecto como por ejemplo si las placas son de uso privado o comunitario, o si se colocan en una zona de uso comunitario o no.

En la mayoría de los casos es necesaria una mayoría simple del total de votos, es decir, que haya más votos a favor que votos en contra. Aunque en caso de que sean necesarias innovaciones físicas en el inmueble para la instalación se necesita el voto favorable de 4/5 parte, y en caso de que se tengan que ceder gratuitamente elementos comunes de uso común se necesita el voto favorable de todos los propietarios. También hay la opción que una persona proponga alquilar parte de la cubierta comunitaria para su disfrute individual (instalar la placas), y aquí las mayorías necesarias cambian dependiendo de la duración del alquiler, si es inferior a 15 años es una mayoría simple, si el periodo de tiempo es superior, 4/5 partes de votos a favor.

Por tanto, una vez sabemos que propietarios quieren utilizar los paneles fotovoltaicos, los acuerdos a los que se debe llegar son los siguientes:

– Acuerdo de uso de un espacio comunitario para instalar la nueva infraestructura con toda la comunidad de vecinos.

– Acuerdo de participación económica y financiación de cada participante.

– Acuerdo de reparto de la energía generada.

Al momento de realizar los contratos y los acuerdos, hay una opción en que se puede optar por querer vender la energía sobrante a terceros. En caso que se opte por esto la cosa se complica porque entonces es necesario configurar la comunidad de vecinos como una empresa vendedora. Es por este motivo que en el caso de las comunidades de propietarios sale más a cuenta verter la energía sobrante a la red y recibir un descuento en la factura.

Ya tenemos un acuerdo, ¿y ahora qué?

Es el momento de escoger qué empresa es la encargada de hacer la instalación eligiendo el presupuesto que más haya convencido a los que utilizaran los paneles, y firmar el contrato con ellos. Lo más recomendable es utilizar la modalidad de contrato llave en mano para tal de evitar que el coste final sea muy superior al presupuestado. Con este contrato la empresa se compromete a:

Hacer una visita técnica y redactar un proyecto.

– Tramitar permisos de obra.

– Tramitar posibles subvenciones o bonificaciones.

– Subministrar e instalar todos los elementos.

– Puesta en marcha.

– La legalización.

– Tener un mínimo de años de garantía.

Uno de los puntos importantes de la instalación es el contador de generación, la empresa instaladora debe colocarlo según indica la empresa de distribución eléctrica del edificio que es quien se encarga de tomar nota de las lecturas de la luz. Esta última lo envía a cada comercializadora para que pueda facturar correctamente según el reparto de energía acordado proveniente de las placas solares.

En caso de que finalmente se opte por instalar placas colares en vuestro edificio, ya sea para toda la comunidad o para el uso privado, podéis contactar con    vuestro administrador para que os pueda ayudar a seguir los pasos indicados anteriormente.

 photo-by-guillherme-schneider-300x225

Link fotogràfic:

https://www.amatimmobiliaris.com/w/ca/com-instal·lar-plaques-solars-vivim-una-comunitat-veins/

Llegeix més

Reformes, rehabilitacions i restauracions.

15/04/2021

[CAT]

Trobar un pis de segona mà acabat de renovar per entrar-hi a viure és una de les millors oportunitats que ens podem trobar al mercat immobiliari. És per aquest motiu que hem decidit cercar entre tota la cartera que tenim i en aquest post us ensenyem una petita selecció dels habitatges renovats que tenim per vendre.

Però abans, coneixem la diferència entre reformar, rehabilitat i restaurar un immoble? Encara que, un cop finalitzades les intervencions, ens puguin semblar iguals, tècnicament no ho són. Les reformes reparen o substitueixen acabats o instal·lacions que es podrien seguir utilitzant, però que per alguna raó es decideix fer un canvi, normalment, per motius estètics per modernitzar o actualitzar, ja sigui el material, la distribució o l’estil, arribant a poder fer un enderroc d’algun envà per tal de millorar l’espai.

Si les reformes, per norma general, solen ser a petita escala, les rehabilitacions són obres de més envergadura. Majoritàriament les rehabilitacions es realitzen per arreglar o substituir instal·lacions que estan deteriorades, en mal estat o són un risc, per tal de recuperar una habilitat o una funcionalitat. Pot ser qualsevol intervenció que estigui enfocada a millorar aspectes que influeixen en l’habitabilitat com una instal·lació defectuosa, una estructura feta malbé, una mala ventilació. Però no només es centren en l’interior dels habitatges, també es pot donar a la façana o la teulada de l’edifici, o per a treballs d’adequació de les normatives contra incendis o l’eliminació de barreres arquitectòniques per a les persones amb mobilitat reduïda.

I per últim ens trobem amb les restauracions, que són intervencions que es fan per recuperar el valor històric i artístic de l’edifici o dels elements catalogats per tal de deixar-ho com estava originalment. Quan es fa aquesta intervenció no s’han d’alterar les característiques arquitectòniques i s’han de conservar les tècniques tradicionals.

Un cop ja tenim clars aquests aspectes ja podem mostrar-vos aquesta selecció d’habitatges que tenim en venda i que han passat per una renovació.

[ESP]

Encontrar un piso de segunda mano acabado de renovar para entrar a vivir es una de las mejores oportunidades que nos podemos encontrar en el mercado inmobiliario. Es por este motivo que hemos decidido rebuscar entre toda la cartera que tenemos y en este post os enseñamos las viviendas renovadas que tenemos para vender.

Pero antes, ¿Conocemos la diferencia entre reformar, rehabilitar y restaurar un inmueble? A pesar de que una vez finalizadas las intervenciones nos puedan parecer iguales, técnicamente no lo son. Las reformas reparan o sustituyen acabados o instalaciones que se podrían seguir utilizando, pero que por alguna razón se decide hacer un cambio, normalmente, por motivos estéticos para modernizar o actualizar, ya sea el material, la distribución o el estilo, llegando a poder derribar algún tabique para mejorar el espacio.

Si las reformas, por norma general, suelen ser a pequeña escala, les rehabilitaciones son obras de más envergadura. Mayoritariamente las rehabilitaciones se realizan para arreglar o sustituir instalaciones que están deterioradas, en mal estado o son un riesgo, para así recuperar una habilidad o una funcionalidad. Puede ser cualquier intervención que esté enfocada a mejorar aspectos que influyen en la habitabilidad como una instalación defectuosa, una estructura estropeada o una mala ventilación. Pero no solo se centran en el interior de las viviendas, también se puede dar en la fachada o el tejado del edificio, o para trabajos de adecuación de normativas contra incendios o la eliminación de barreras arquitectónicas para las personas con movilidad reducida.

Y por último nos encontramos con las restauraciones, que son intervenciones que se hacen para recuperar el valor histórico y artístico del edificio o de los elementos catalogados para dejarlo como estaba originalmente. Cuando se realiza esta intervención no se deben alterar las características arquitectónicas y se han de conservar las técnicas tradicionales.

Ahora que ya tenemos claros estos aspectos, ya podemos mostraros esta selección de viviendas casa que tenemos en venta y que han pasado por una renovación.

https://finquesriart.com/cat/venda/novetat.html#sub-1

 IMG_20200805_171443_locovg

https://www.ceigruptorrent.es/Imagen.aspx?MaxWidth=848&ProductoId=1588&ProductoImagenId=13&E=.jpg

Imagen

https://cubus.cat/wp-content/image/4359-28.jpg

 4359-28

https://www.ceigrup.com/ca/en-venda/pis-sant-feliu-de-guixols-7455

Imagen (1)

link fotogràfic:

https://www.amatimmobiliaris.com/w/ca/els-8-millors-habitatges-renovats-per-entrar-viure/

Llegeix més
20/01/2021

ahorro energético

 

Estalviar és bàsic en els temps que vivim. No es tracta només de l’economia personal, sinó en general dels recursos del planeta. La tendència va cap  la sostenibilitat i només s’aconsegueix amb petites accions. L’estalvi és una d’elles.

Per reduir la despesa un dels aspectes principals són les factures de la llum. La primera acció que s’ha de prendre ha de ser identificar la millor oferta per contractar el servei. Per orientar-nos podem revisar les opinions dels usuaris sobre la tarifa de llum Endesa One. Tanmateix, hem d’observar la tarifa plana de la llum i comparar-la amb altres opcions comercialitzadores. En definitiva, les tarifes de llum d’Endesa ens serviran per establir la quantitat que finalment pagarem pel servei.

Comparant entre les empreses de llum i gas

En aquest aspecte, hem de recordar que el mercat espanyol de l’energia és competitiu i ofereix moltes opcions. El fet de comparar les tarifes de llum i gas ens ofereix una panoràmica dels diferents preus, condicions i tarifes, que s’expliquen al següent article. D’aquesta forma, prendràs la millor decisió possible. Però a continuació desglossem alguns dels aspectes a tenir en compte:

 • L’electricitat necessita una instal·lació més gran i aparells que depenen d’ella.
 • El gas és menys contaminat i és més econòmic.
 • L’ús del gas pot estar restringit a la calefacció, cuina i aigua sanitària, mentre que l’electricitat és més versàtil.
 • Es poden combinar i obtenir el millor de cadascuna, considerant aspectes de la instal·lació i dels equips necessaris.

Internet: qualitat i gestió

El cas dels serveis d’internet és més complex, requerint una comparativa de la qualitat i de gestió. Primerament hem de valorar si volem ADSL o fibra. Les dues compten amb els seus avantatges i inconvenients. Al contrari que la llum i el gas, es tracta d’un món en expansió amb opcions que tenen a veure amb la velocitat i disponibilitat. Cada dia creixen les xarxes de la fibra òptica i per això és necessari valorar aquest aspecte. El preu és una altra variable important, però sempre s’ha de jutjar la finalitat per a la qual contractem internet perquè això determinarà la nostra inversió. Aquí podràs visualitzar cadascuna de les opcions que existeixen al mercat i les companyies que les ofereixen.

Gestiona les despeses domèstiques per gaudir, encara més, de la teva llar.

Llegeix més

Consells per decorar la teva casa nova o la teva casa en venda al Nadal

16/12/2020

Si  t’acabes de comprar una casa o estàs pensant a vendre la decoració nadalenca és un factor a tenir en compte.

Amb els propòsits del nou any, un dels més habituals és comprar una casa nova; pot ser més gran, amb terrassa o jardí, fora de la ciutat o en un entorn més apropiat.  Moltes persones aprofiten aquestes dates nadalenques per realitzar la mudança a una casa nova.

En una casa nova és important crear records feliços.

Quan arribes, per primera vegada, segurament és només un habitatge nou, però amb el pas del temps crearem la nostra pròpia llar per nosaltres i la nostra família. És possible que l’estrès que comporta una mudança, a més a més dels tràmits que suposa l’adquisició del nou habitatge, ens hagin deixat sense massa forces per pensar en la decoració nadalenca de la nova casa. Podria ocórrer que t’estiguis plantejant una decoració lleugera per sortir del pas o inclús deixar-ho per l’any que ve. Però decorar la teva nova casa a Nadal és un moment perfecte per crear una llar personal i única plena de records feliços. Segons un estudi realitzat per el Journal Enviromental of Psychology, les persones que decoren la seva casa per Nadal són més felices.

Durant la mudança és important separar i etiquetar molt bé la decoració nadalenca així com la coberteria i vaixella que voldràs  utilitzar.

D’aquesta forma preparar i començar a gaudir de l’ambient nadalenc serà el primer que facis a la teva llar

A l’hora d’escollir els elements decoratiu, hem de tenir en compte els colors i les mides perquè combinin amb la resta de nous elements decoratius de la nostra llar i que a més a més s’adaptin als nous espais. Una espelma encesa, un centre de fruits secs, garlandes de colors, un arbre de Nadal, unes poinsettias… són les senyes d’identitat d’unes festes que es gaudiran a cada racó de la teva nova casa.  La decoració pot arribar a totes les estances  de la casa:  L’habitació dels nens, la de matrimoni i inclús la cuina i la Terrassa.

Si pel contrari, estàs pensant a vendre la teva casa, et donarem alguns consells.

A Nadal els possibles compradors acostumen a tenir vacances i compten amb més temps per visitar habitatges A les fotos que anuncien la casa en els portals immobiliaris es recomana transmetre una imatge neutra, sense cap decoració nadalenca. En canvi, en  preparar la nostra casa per les visites és important no carregar-les de decoració nadalenca, ja que pot passar desapercebut el potencial de la casa. No posis un arbre de Nadal molt gran si tens una sala petita, en canvi si tens un hall amb sostres alts, potencia’l amb un arbre alt i gran. El més recomanable és trobar l’equilibri entre transmetre una imatge de llar còmoda i càlida, a Nadal,  i també permetre que el comprador es pugui imaginar aquella casa en altres èpoques de l’any i sobretot,  amb tot el seu espai i possibilites clarament visibles. Amb uns tocs de Nadal molt senzills pots potenciar els punts forts de la teva casa: Una corona nadalenca a la porta d’entrada per donar la benvinguda a les visites, calefacció o llar de foc enceses i inclús unes mantes al sofà.

Un aspecte a tenir en compte seria aprofitar aquests dies festius per preparar la teva a casa i posar-la perfecte: Endreçar armaris, treure mobles que no fan falta o  potser aplicar una nova capa de pintura.

A les festes nadalenques, tant en el cas de gaudir per primera vegada d’una casa nova com tenir pensat vendre-la, la decoració de Nadal genera un impacte emocional.

 

nadalia_normal


 

Llegeix més

Com ha afectat el COVID-19 al mercat immobiliari?

26/11/2020

[CAT]

Quan ja portem més de set mesos en aquesta situació excepcional de la pandèmia del COVID-19, i malauradament sembla que en tenim per força més temps, aquesta crisis sanitària ens ha obligat a uns canvis d’hàbits o comportaments, especialment en les relacions socials. Ens hem adaptat al teletreball, a les reunions per vídeo conferència. Es valoren molt més els espais oberts,  la comoditat de les nostres llars….

Aquesta nova manera de viure i de conviure, com ha afectat al mercat immobiliari?

A continuació farem unes pinzellades, des de la nostra perspectiva, sobre la incidència de la crisis sanitària en la compra venda i en el lloguer d’immobles.

En termes generals podem afirmar que des de l’aixecament de l’estat d’alarma, des del mes juny fins a mitjans d’octubre el mercat immobiliari s’ha reactivat, i en bona mesura s’ha mantingut. Es fan menys operacions en relació a l’any anterior, però la mitjana dels preus de les compra vendes són d’un nivell més alt.

Tot això ho constatem en el perfil del comprador. Majoritàriament son famílies de mitjana edat, que busquen el que s’anomena la compra de reposició. Es a dir, ja disposen d’un pis, però volen millorar i busquen una casa o un pis més espaiós.

El tipus d’immoble sol·licitat és un pis o una casa amb sortides exteriors, bones vistes i estades amb superfícies àmplies. Ara es dona molta més importància a l’entorn.

També té molta incidència el fenomen del teletreball. Provoca que molta gent opti per desplaçar-se a viure en zones més aïllades i tranquil·les, fora de la gran ciutat. Estem rebent forces demandes, tant de compra de lloguer, de persones que ja no necessiten treballar de forma presencial i permanent a l’empresa o a l’oficina.

Les bones comunicacions de la nostra zona de les comarques gironines amb Barcelona, faciliten aquesta nou plantejament del lloc de residència. La limitació en alguns casos ve donat perquè les connexions a internet encara son molts deficients en moltes zones.

En quan al comportament de l’oferta, de moment no s’han produït grans baixades de preus. En el procés de negociació, en molts casos, s’acorda un ajust del preu, donat que existeix menys demanda, però també està molt en funció de la situació personal del propietari que ha posat la finca a la venda, si té una necessitat per vendre ràpid o no.

Es fa difícil preveure com evolucionaran els preus en els propers mesos. Està molt vinculat a la pandèmia sanitària. Totes aquests restriccions si s’allarguen molt en el temps, agreujaran la crisis econòmica, que afecta de ple a la viabilitat de moltes empreses i negocis, i a la situació laboral de moltes persones.  La conseqüència serà una incidència directe sobre el mercat immobiliari, amb una paralització de les operacions i una baixada dels preus.

Ens volem també referir al lloguer. Segons informen els portals immobiliaris, l’oferta durant aquests darrers mesos s’ha incrementat, degut que pisos turístics han passat a lloguer habitual, menys demanda de pisos per estudiants, i els preus del lloguer també presenten una tendència a la baixa, com a conseqüència de la crisis econòmica, atès que les persones i famílies que lloguen són qui més estan patint els efectes de la crisis.

Tot i així continua havent-hi molta demanda de pisos de lloguer, i des de les Administracions públiques s’haurien d’incentivar polítiques d’habitatge per facilitar la inversió privada en pisos de lloguer, i ampliar molt més el parc d’habitatges públics destinats a lloguer social.

Malauradament la darrera legislació del Parlament de Catalunya sobre limitació dels preus dels lloguers, va en sentit oposat, i, a més d’una inseguretat jurídica, provocarà molta menys oferta i un deteriorament dels pisos de lloguer.

Finalment volem transmetre un missatge d’optimisme i confiem sobretot amb el gran nivell dels avenços científics i amb el sistema sanitari, i esperem que d’aquí uns mesos tinguem a l’abast la vacuna del COVID-19, que ens permeti retrobar-nos, poder gaudir del contacte amb la nostra gent i poder circular lliurament.

IMG_FC68B93B961C-1
[ESP]

¿Cómo ha afectado COVID-19 al mercado inmobiliario?

Cuando llevamos más de siete meses en esta situación excepcional de la pandemia COVID-19, y lamentablemente parece que tenemos mucho más tiempo, esta crisis sanitaria nos ha obligado a cambiar hábitos o comportamientos, especialmente en las relaciones sociales. Nos hemos adaptado al teletrabajo, a las reuniones por videoconferencia. Los espacios abiertos, la comodidad de nuestras viviendas son mucho más valorados….

Esta nueva forma de vida y de vida, ¿cómo ha afectado al mercado inmobiliario?

A continuación haremos algunas pinceladas, desde nuestra perspectiva, sobre la incidencia de la crisis sanitaria en la compra y venta y alquiler de inmuebles.

En términos generales, podemos afirmar que desde la elevación del estado de alarma, de junio a mediados de octubre el mercado inmobiliario se ha reactivado, y en gran medida se ha mantenido. Se realizan menos transacciones en comparación con el año anterior, pero los precios medios de venta de compra están en un nivel más alto.

Todo esto se puede encontrar en el perfil del comprador. En su mayoría son familias de mediana edad, buscando lo que se llama la compra de reemplazo. Es decir, ya tienen un apartamento, pero quieren mejorar y buscar una casa o apartamento más espacioso.

El tipo de propiedad solicitada es un apartamento o una vivienda con salidas exteriores, buenas vistas y estancias con amplias superficies. Ahora se da mucha más importancia al medio ambiente.

El fenómeno del teletrabajo también tiene un gran impacto. Hace que muchas personas elijan mudarse a vivir en zonas más aisladas y tranquilas, fuera de la gran ciudad. Estamos recibiendo fuerzas para comprar alquiler de personas que ya no necesitan trabajar en persona y permanentemente en la empresa o en la oficina.

Las buenas comunicaciones de nuestra zona de la comarca gerundesa con Barcelona, facilitan este nuevo acercamiento del lugar de residencia. La limitación en algunos casos se debe a que las conexiones a Internet siguen siendo muy deficientes en muchas áreas.

En cuanto al rendimiento de la oferta, no ha habido caídas de precios importantes en este momento. En el proceso de negociación, en muchos casos, se acuerda un ajuste del precio, dado que hay menos demanda, pero también depende en gran medida de la situación personal del propietario que ha puesto la propiedad a la venta, ya sea que tenga la necesidad de vender rápido o no.

Se hace difícil predecir cómo evolucionarán los precios en los próximos meses. Está estrechamente relacionado con la pandemia de salud. Todas estas restricciones, si duran mucho, exacerbarán la crisis económica, que afecta plenamente a la viabilidad de muchas empresas y empresas, y a la situación laboral de muchas personas.  La consecuencia será un impacto directo en el mercado inmobiliario, con una parada de operaciones y una caída de los precios.

También queremos referirnos al alquiler. Según los portales inmobiliarios, la oferta en los últimos meses ha aumentado, ya que los apartamentos turísticos han ido al alquiler regular, menos demanda de pisos para estudiantes, y los precios de alquiler también tienen una tendencia a la baja, como consecuencia de la crisis económica, dado que las personas y las familias que alquilan son las que más sufren los efectos de la crisis.

Sin embargo, todavía hay mucha demanda de pisos en alquiler, y las administraciones públicas deberían fomentar políticas de vivienda para facilitar la inversión privada en pisos de alquiler, y ampliar mucho más el stock de viviendas públicas para alquiler social.

IMG_FC68B93B961C-1

Llegeix més

Home Staging: Valoritzar el teu habitatge per la seva venda/lloguer en el menor temps possible

06/11/2020

[CAT]

Quan un propietari confia a CEIGRUP IMMOBILIÀRIES la seva finca per a vendre-la, un dels nostres objectius, com a professionals immobiliaris, és vendre en el menor temps possible.

Home staging és una eina de màrqueting immobiliari amb la que s’aconsegueix millorar la imatge de l’habitatge amb l’objectiu de vendre o llogar de forma ràpida i al millor preu. Aquesta tècnica consisteix en reparar, eliminar, netejar, afegir mobles i decorar les habitacions per a,  posteriorment, realitzar un reportatge fotogràfic d’alta qualitat. Un projecte Home staging assegura que la teva casa capti totes les mirades dels compradors  i augmenta el número de visites.

El professionals de CEIGRUP  treballen amb el client per a aconseguir dotar al seu habitatge de la millor imatge possible. Estudis immobiliaris apunten a que el comprador d’un immoble pren la decisió durant els set primers segons de la visita a la finca. Així doncs, és important presentar l’immoble amb un aspecte impecable.

Alguns consells per donar valor al teu habitatge:

  • Parets recent pintades en tons neutres.
  • Despersonalitza la teva casa sense efectes personals a la vista com per exemple,  fotos familiars, roba, sabates, documents…
  • Estances ordenades, que mostrin tot l’espai i per a les que es pugui circular.
  • Bona il·luminació per donar claredat a les estances.
  • Deixa que entri el sol: Finestres amb les cortines i persianes obertes.
  • Aplicar una decoració neutra però acord amb el caràcter que mostra l’espai.
  • Portes i armaris encasats pintats de colors clars;  renovar els tiradors pot millorar molt la imatge amb una inversió mínima.
  • Banys i cuines: Són els punts crítics alhora de valorar un habitatge. Fer una renovació total pot ser costosa però petites millores com canviar la cortina de la dutxa, el mirall o la tapa del WC o substituir la banyera per un plat de dutxa, aportaran una millor imatge i més valor a l’habitatge. Respecte a la cuina recomanem renovar els electrodomèstics, si aquests són molt antics i pintar les rajoles de les parets en tons clars per aconseguir un aspecte renovat i net.
  • Guanyar metres sense ampliar: Treure mobles innecessaris o pensar una nova distribució més funcional. Plantejar-se enderrocar algun envà o suprimir passadissos… Són accions que aporten amplitud al teu habitatge sense ampliar m².
  • Crear una llar compromesa amb el medi ambient. Aquesta és  una tendència que cada vegada tenen més en compte els compradors: Cases eficients energèticament. Cal considerar petits canvis com instal·lar calderes, electrodomèstics més eficients, llums LED, sensors de presència per a la il·luminació i  millorar els tancaments del habitatge. Aquestes modificacions influiran alhora d’obtenir una millor qualificació en el Certificat d’Eficiència Energètica, document imprescindible per a la venda.

 

El home staging apel·la a les emocions, un dels aspectes més importants en qualsevol procés de compra. Crear un ambient on el client pugui imaginar-se vivint augmentarà, de manera exponencial, les possibilitats d’una venda ràpida.

 

Ceigrup blog

__________________________

[ESP]  

Cuando un propietario confía a CEIGRUP INMOBILIARIAS su finca para venderla, uno de nuestros objetivos, como profesionales inmobiliarios, es vender en el menor tiempo posible.

Home staging es una herramienta de marketing inmobiliario con la que se consigue mejorar la imagen de la vivienda con el objetivo de vender o alquilar de forma rápida y al mejor precio. Esta técnica consiste en reparar, eliminar, limpiar, añadir muebles y decorar las habitaciones para, posteriormente, realizar un reportaje fotográfico de alta calidad. Un proyecto Home staging asegura que tu casa capte todas las miradas de los compradores y aumente el número de visitas.

Los profesionales de CEIGRUP trabajan con el cliente para conseguir dotar a su vivienda de la mejor imagen posible. Estudios inmobiliarios apuntan a que el comprador de un inmueble toma la decisión durante los siete primeros segundos de la visita a la finca. Así pues, es importante presentar el inmueble con un aspecto impecable.

Algunos consejos para dar valor a tu vivienda:

 • Paredes recién pintadas en tonos neutros.
 • Despersonalizar tu casa sin efectos personales a la vista como, por ejemplo, fotos familiares, ropa, zapatos, documentos …
 • Estancias ordenadas, que muestren todo el espacio y por las que se pueda circular.
 • Buena iluminación para dar claridad a las estancias.
 • Deja que entre el sol: Ventanas con las cortinas y persianas abiertas.
 • Aplicar una decoración neutra pero acorde con el carácter que muestra el espacio.
 • Puertas y armarios empotrados pintados de colores claros; renovar los tiradores puede mejorar mucho la imagen con una inversión mínima.
 • Baños y cocinas: Son los puntos críticos a la hora de valorar una vivienda. Hacer una renovación total puede ser costosa pero pequeñas mejoras como cambiar la cortina de la ducha, el espejo, la tapa del WC o sustituir la bañera por un plato de ducha, aportarán una mejor imagen y más valor a la vivienda.
 • Respecto a la cocina recomendamos renovar los electrodomésticos, si estos son muy antiguos y pintar los azulejos de las paredes en tonos claros para conseguir un aspecto renovado y limpio.
 • Ganar metros sin ampliar: Quitar muebles innecesarios o pensar una nueva distribución más funcional
 • Plantearse derribar algún tabique o suprimir pasillos … Son acciones que aportan amplitud a tu vivienda sin ampliar m².
 • Crear un hogar comprometida con el medio ambiente. Esta es una tendencia que cada vez tienen más en cuenta los compradores: Casas eficientes energéticamente. Hay que considerar pequeños cambios como instalar calderas, electrodomésticos más eficientes, luces LED, sensores de presencia para la iluminación y mejorar los cierres de la vivienda. Estas modificaciones influirán para obtener una mejor calificación en el Certificado de Eficiencia Energética, documento imprescindible para la venta.

El home staging apela a las emociones, uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de compra. Crear un ambiente donde el cliente pueda imaginarse viviendo aumentará, de manera exponencial, las posibilidades de una venta rápida.

 

Ceigrup blog

 

 

Llegeix més

La eficiencia energética en nuestros hogares

21/10/2020

Ahora que estamos pasando más días en casa que nunca es bueno saber si vivimos en una casa con una alta eficiencia energética o no. Y en el caso que la eficiencia energética de nuestra casa no sea buena debemos saber qué podemos hacer para mejorarla.

 • ¿Pero, qué es la eficiencia energética?

Se utiliza para valorar el uso eficiente de la energía, y busca proteger el medio ambiente reduciendo la intensidad de energía consumiendo solo lo que sea necesario. Por lo tanto, se trata de consumir una cantidad de energía inferior a la media que se utiliza para realizar el mismo proceso; la fórmula es la siguiente: menos energía para hacer el mismo esfuerzo intentando utilizar el máximo posible energías renovables para hacerlo. Así que se debe intentar utilizar electrodomésticos que consuman menos, pero también  deberíamos incluir en nuestro día a día hábitos de consumo más ecológicos y “verdes”.

Las ventajas y beneficios de tener una buena eficiencia energética son los siguientes:

 • Reducir gastos de energía.
 • Reducir los costes de producción.
 • Disminuir la dependencia energética exterior.
 • Aumentar la seguridad en el abastecimiento de energía.
 • Disminuir el consumo de recursos naturales.
 • Reducir el deterioro del medio ambiente.
 • Reducir el impacto de los gases del efecto invernadero.

Por estos motivos es obligatorio que todos los inmuebles tengan marcada que calificación energética tienen para estar informado. La catalogación se marca con letras y colores. Desde la letra A hasta la G siendo la primera la más eficiente y la G la menos, y acompañadas de una paleta de colores que va desde el verde hasta el rojo.

 • ¿Cómo se cataloga la eficiencia energética de las obras nuevas y de las casas en venta o alquiler?

Se recopila toda la información y los datos físicos necesarios para hacer una certificación correcta. También se hace una recopilación fotográfica del inmueble o del local para verificar los datos que se recopilan durante la realización del certificado que se hace a través de un programa informático especifico.

Los técnicos se fijan en la fachada principal, las diferentes aberturas del inmueble y cuantas hay, las instalaciones, los espacios interiores y hacen un croquis de las dimensiones, la altura y sus características, teniendo en cuenta los elementos de protección solar y lo puntos de iluminación.

Otro aspecto que tienen en cuenta es la orientación geográfica de los cierres; es decir, si están encarados hacia al sur la calificación energética de la calefacción será buena, pero en el caso de la refrigeración, de cara al verano, no será tan buena. Por este motivo es muy importante tener unos buenos cierres y que sean adecuados para cada lugar.

Conocer la eficiencia de las instalaciones y la tipología, sobre todo si se dispone de abastecimiento de energías renovables, está claro que es determinante en el momento de hacer la calificación energética del edificio.

 • ¿Qué material es importante colocar durante la construcción?

Lo más importante es tener un buen aislamiento térmico en toda la fachada exterior para mejorar la inercia térmica consiguiendo un ahorro energético elevado. Los demás materiales, si no se han instalado durante la construcción no es tan complicado colocarlos después, aunque en la mayoría de nuevas construcciones ya están.

 • ¿Cómo podemos hacer que nuestra casa sea más eficiente?

En el caso de vivamos en un edificio antiguo hay cosas se podemos cambiar para mejorar la eficiencia energética. Un ejemplo son los vidrios y los marcos de las ventanas, es importante tener ventanas de doble vidrio y con cámara de aire. Pero si la casa está orientada hacia el sur, sur-este o sur-oeste también se debe pensar en colocar algún elemento de protección solar como persianas o toldos.

Si disponemos de un aire acondicionado antiguo, de más de 10 años, debemos valorar los SCOP “Coeficiente de eficiencia estacional” y SEER “Ratio de eficiencia energética estacional”que tiene, para saber si con un cambio saldríamos ganando. Actualmente los valores del SCOP y el SEER son de 4 o superiores; haciendo un cambio podemos llegar a ahorrar anualmente hasta un 50%, y se recomienda que los equipos también sirvan como calefacción.

En el caso del agua caliente, el sistema de calentamiento más eficiente son las calderas de condensación. Pero para calentar el agua, sea la caldera que sea, se necesita una gran cantidad de energía hasta llegar a la temperatura adecuada (entre 25 y 41ºC); aislando las tuberías y ajustando la temperatura de la salida de las válvulas se ayuda a reducir el consumo.

Si hablamos de electrodomésticos es recomendable tener una cocina con vitrocerámica y aparatos que dispongan de una calificación de clase A. Pero durante nuestro día a día hay hábitos que podemos cambiar y que nos ayudaran a ahorrar y volver la casa más eficiente. Un ejemplo es evitar las luces de ‘stand-by’ de algunos electrodomésticos, o evitar los relojes digitales que consumen energía constantemente. Instalar bombillas led o de bajo consumo, e incluso con una buena colocación de los espejos también se puede llegar a tener más luz consumiendo menos. Lo que sí debemos tener claro es que durante las horas de luz natural no debería ser necesario tener las luces encendidas y así reducir la luz eléctrica de casa.

Y, por último, otro punto muy importante es valorar instalar un sistema de energía solar. Puede que la inversión inicial parezca alta, pero a la larga hay un ahorro importante.

 

eficencia energetica

 

L’eficiència energètica a les nostres llars

 

Ara que estem passant més dies a casa que mai, és bo saber si vivim en una casa amb una alta eficiència energètica o no. I en el cas que l’eficiència energètica de la nostra llar no sigui bona hem de saber què podem fer per millorar-la.

 

 • Però, què és l’eficiència energètica?

 

S’utilitza per valorar l’ús eficient de l’energia, i busca protegir el medi ambient reduint la intensitat d’energia consumint només el que sigui necessari. Per tant, es tracta de consumir una quantitat d’energia inferior a la mitjana que s’utilitza per a realitzar el mateix procés; la fórmula és la següent: menys energia per fer el mateix esforç intentant utilitzar el màxim possible energies renovables per fer-ho. Així que s’ha d’intentar utilitzar electrodomèstics que consumeixin menys, però també hauríem d’incloure en el nostre dia a dia hàbits de consum més ecològics i “verds”.

Els avantatges i beneficis de tenir una bona eficiència energètica són els següents:

 • Reduir despeses d’energia.
 • Reduir els costos de producció.
 • Disminuir la dependència energètica exterior.
 • Augmentar la seguretat en el proveïment d’energia.
 • Disminuir el consum de recursos naturals.
 • Reduir el deteriorament de l’entorn.
 • Reduir l’impacte dels gasos de l’efecte hivernacle.

 

Per aquests motius és obligatori que tots els immobles tinguin marcada quina qualificació energètica tenen per estar informats. La catalogació es marca amb lletres i colors. Des de la lletra A fins a la G sent la primera la més eficient i la G la menys, i acompanyades d’una paleta de colors que va des del verd fins al vermell.

 

 • Com es cataloga l’eficiència energètica de les obres noves i de les cases en venda o lloguer?

 

En el cas de visquem en un edifici antic hi ha coses que es podem canviar per millorar l’eficiència energètica. Un exemple són els vidres i els marcs de les finestres, és important tenir finestres de doble vidre i amb càmera d’aire. Però si la casa està orientada cap al sud, sud-est o sud-oest també s’ha de pensar en col·locar algun element de protecció solar com persianes o tendals.Si disposem d’un aire condicionat antic, de més de 10 anys, hem de valorar els SCOP “Coeficient d’eficiència estacional” i SEER “Ràtio d’eficiència energètica estacional”, per saber si amb un canvi sortiríem guanyant. Actualment els valors de l’SCOP i el SEER són de 4 o superiors; fent un canvi podem arribar a estalviar anualment fins a un 50%, i es recomana que els equips també serveixin com a calefacció.En el cas de l’aigua calenta, el sistema d’escalfament més eficient són les calderes de condensació. Però per escalfar l’aigua, sigui la caldera que sigui, es necessita una gran quantitat d’energia fins a arribar a la temperatura adequada (entre 25 i 41ºC); aïllant les canonades i ajustant la temperatura de la sortida de les vàlvules s’ajuda a reduir el consum.Si parlem d’electrodomèstics és recomanable tenir una cuina amb vitroceràmica i aparells que disposin d’una qualificació de classe A. Però durant el nostre dia a dia hi ha hàbits que també podem canviar i que ens ajudaran a estalviar i convertir la casa en més eficient. Un exemple és evitar els llums de ‘stand-by’ d’alguns electrodomèstics, o evitar els rellotges digitals que consumeixen energia constantment. Instal·lar bombetes led o de baix consum, i fins i tot amb una bona col·locació dels miralls també es pot arribar a tenir més llum consumint menys. El que sí hem de tenir clar és que durant les hores de llum natural no hauria de ser necessari tenir els llums encesos i així reduir la llum elèctrica de casa.I, finalment, un altre punt molt important és valorar instal·lar un sistema d’energia solar. Pot ser que la inversió inicial sembli alta, però a la llarga hi ha un estalvi important.

 

eficencia energetica

 

 

 

Llegeix més

Valors i competències d’un assessor comercial immobiliari

28/08/2020

Quins són els valors i les competències que ha de desenvolupar un assessor comercial immobiliari?

 L’assessor comercial immobiliari no només ha de tenir coneixements tècnics i anys d’experiència, a més a més ha de contar amb certs  valors  i competències personals que poden ser determinants per assegurar l’èxit de l’operació.

 A CEIGRUP creiem fermament en la importància dels valors. Els valors són, tant personals com d’una organització, són les senyes d’identitat.  Els valors identificant el que es important i desitjable i per tant influeixen en el comportament i guien la pressa de decisions.

valors

 Un assessor comercial immobiliari ha de actuar amb professionalitat, brindant un tracte excel·lent al client i serveis d’alta qualitat.  Ha de saber treballar en equip col·laborant amb la resta d’assessors que integren la xarxa Ceigrup i amb els equips especialistes de les diferents disciplines. Ha da guanyar-se la confiança de tots els clients, proporcionant les millors solucions de manera eficient. La capacitat per innovar, en aquets sector canviant, ha d’estar sempre present, i l’assessor ha de poder utilitzar les eines més innovadores. Però últim, però no menys important, l’ètica, l’actuació de l’assessor immobiliari ha d’estar basada en la responsabilitat professional, l’honestedat i la transparència.

 Quan parlem de competències personals ens referim a aquelles característiques i comportaments del professional que li permeten desenvolupar la seva feina de forma òptima òptim. A Ceigrup considerem imprescindibles quatre competències.

orientacio

 Un assessor comercial immobiliari ha de ser capaç d’orientar totes les seves accions a la consecució del objectiu o fites que li marca el client, intentant superar-se i optimitzant al màxim els recursos. Transmetre amb fluïdesa idees, opinions i conceptes necessaris, tant de forma oral com escrita, escoltant de manera activa i empàtica i mostrant-se obert i receptiu a noves propostes. Definir eficaçment les prioritats en el procés de comercialització i intermediació d’una propietat per aconseguir l’objectiu en el temps previst i mantenint els estàndards de qualitat; realitzant el seguiment i verificació de la informació durant el procés. Per últim, ha de ser capaç de negociar conciliant les diferents posicions, convèncer i aconseguir acords satisfactòries per al client. La proactivitat per anticipar-se, la autogestió per treballar e forma autònoma i la resilència per professar els fracassos i tornar a començar seran també competències fonamentals.

 En el  sector immobiliari la figura de l’agent immobiliari o assessor comercial és una peça clau. Un sector en constant canvi i readaptació requereix professionals experimentats i amb capacitat per adaptar-se a les noves realitats i que sobre tot sentint passió per la seva feina. Les persones professionals i amb valors marcaran la diferència en el servei i els resultats rebuts pel client.

Llegeix més

Ceigrup Immobiliàries vol premiar els nous propietaris de 2020.

10/07/2020

A partir de l’1 de juliol de 2020, si esdevens propietari d’una finca a través de CEIGRUP Immobiliàries, t’obsequiem amb un val descompte del 10% per anar de vacances a qualsevol punt de la Costa Brava o Pirineus on tinguem allotjaments turístics disponibles.

1. REQUISITS: Podran gaudir d’aquest descompte els que adquireixin un immoble a través de qualsevol oficina de Ceigrup durant el període d’1 de juliol de 2020 fins al 31 de desembre de 2020. Aquest val de descompte anirà a nom dels nous propietaris o bé podran traspassar-ho a un tercer sempre que el beneficiari del mateix val ho notifiqui a la seva oficina de Ceigrup.

 

2. VALIDESA: Tindrà una validesa fins al 31 d’octubre de 2021 , a excepció de la temporada alta assignada per cada oficina de Ceigrup, amb un màxim de 7 nits.

 

3. OFICINES CEIGRUP ADHERIDES A LA PROMOCIÓ: Llançà, Port de la Selva, Roses, Figueres, Banyoles, l’Escala, l’Estartit, Torroella de Montgrí, Pals, Girona, Barcelona, Sant Antoni de Calonge, Caldes de Malavella, Sant Feliu de Guíxols, S’Agaró, Blanes, Palamós, Puigcerdà, Platja d’Aro i Santa Cristina d’Aro.

 

4. ENTREGA VAL: Aquest serà entregat per l’oficina de Ceigrup que hagi dut a terme la venda una vegada formalitzada l’escriptura de compravenda.

 

descompte ceigrup

Llegeix més

Ceigrup es reinventa per fer front als efectes del coronavirus

30/06/2020

Aquest juny el grup gironí ha fet el salt a les comarques de Barcelona, amb la integració d’Amat Immobiliaris Ceigrup, que agrupa 13 professionals immobiliaris amb més d’una vintena d’oficines, ha potenciat l’ús de les noves tecnologies i ha creat nous models de negoci.

Ceigrup Immobiliàries, que agrupa 13 professionals immobiliaris de reconegut prestigi amb més d’una vintena d’oficines a les comarques gironines i des d’aquest mes de juny també amb presència a les comarques de Barcelona, s’ha reinventat i ha aconseguit fer front a la crisi provocada pel coronavirus amb teletreball i noves fórmules de negoci, algunes de les quals han arribat per quedar-se.
El grup, que aquest any celebra el 30 aniversari segueix el pla de creixement que tenia previst a començament d’any i l’expansió a tot Catalunya.

Tot i la paralització de l’activitat en l’àmbit presencial dels darrers dos mesos s’ha continuat donant servei i s’han dissenyat i implementat solucions àgils per facilitar els tràmits de compravenda. La tecnologia s’ha millorat i adaptat per fer visites virtuals, trobades en línia amb clients i propietaris i signatures digitals de contractes per evitar desplaçaments dels clients i garantir així la màxima seguretat. També s’han buscat fórmules alternatives com el sistema de doble notaria, cosa que permet que comprador i venedor no s’hagin de desplaçar fora del seu municipi quan és imperatiu signar una operació de compravenda. “En alguns casos s’han dut a terme vendes de manera totalment virtual amb clients estrangers”, explica Esther Torrent, portaveu del grup. “Les noves tecnologies han estat molt importants per afrontar aquesta crisi però sobretot cal destacar que darrere d’aquesta tecnologia hi ha un equip humà de gran vàlua personal i professional per afrontar tots els reptes que hem tingut i tenim al davant”, remarca. També s’han potenciat els cursos de formació i les oficines s’han adaptat per garantir la màxima seguretat.

Amat Immobiliaris, una immobiliària de llarga trajectòria i de referència a Barcelona, s’integra a Ceigrup.

Amat Immobiliaris, fundada a l’any 1948, actualment és una de les immobiliàries importants i de referència a Barcelona, amb 79 empleats i oficines a la ciutat de Barcelona, a Sant Just Desvern i a Sant Cugat s’ha integrat a Ceigrup.

Amb aquesta incorporació, CEIGRUP consolida el seu projecte d’agrupació de professionals immobiliaris de reconegut prestigi i li donarà un gran impuls per a la seva presència a Barcelona.

Sobre Ceigrup. Creada el 1990 s’hi ha consolidat com a xarxa immobiliària de referència. Ceigrup va dur a terme l’any passat 609 operacions de compravenda, que representa un volum de 86 milions d’euros. El grup té 184 empleats i administra 953 comunitats de veïns. Les 20 oficines estan situades a Blanes, Caldes de Malavella, Sant Antoni de Calonge, Palamós, Platja d’Aro, Santa Cristina d’Aro, Sant Feliu de Guíxols, S’Agaró, Torroella de Montgrí, Llançà, Pals, L’Escala, Port de la Selva, Roses, l’Estartit, Figueres, Girona, Banyoles, Olot i Puigcerdà. Des d’aquesta setmana s’afegeix al grup Amat Immobiliaris, amb 79 empleats més a les comarques de Barcelona.

                                     ceigrup

Llegeix més