Monthly Archives: novembre 2020

Com ha afectat el COVID-19 al mercat immobiliari?

26/11/2020

[CAT]

Quan ja portem més de set mesos en aquesta situació excepcional de la pandèmia del COVID-19, i malauradament sembla que en tenim per força més temps, aquesta crisis sanitària ens ha obligat a uns canvis d’hàbits o comportaments, especialment en les relacions socials. Ens hem adaptat al teletreball, a les reunions per vídeo conferència. Es valoren molt més els espais oberts,  la comoditat de les nostres llars….

Aquesta nova manera de viure i de conviure, com ha afectat al mercat immobiliari?

A continuació farem unes pinzellades, des de la nostra perspectiva, sobre la incidència de la crisis sanitària en la compra venda i en el lloguer d’immobles.

En termes generals podem afirmar que des de l’aixecament de l’estat d’alarma, des del mes juny fins a mitjans d’octubre el mercat immobiliari s’ha reactivat, i en bona mesura s’ha mantingut. Es fan menys operacions en relació a l’any anterior, però la mitjana dels preus de les compra vendes són d’un nivell més alt.

Tot això ho constatem en el perfil del comprador. Majoritàriament son famílies de mitjana edat, que busquen el que s’anomena la compra de reposició. Es a dir, ja disposen d’un pis, però volen millorar i busquen una casa o un pis més espaiós.

El tipus d’immoble sol·licitat és un pis o una casa amb sortides exteriors, bones vistes i estades amb superfícies àmplies. Ara es dona molta més importància a l’entorn.

També té molta incidència el fenomen del teletreball. Provoca que molta gent opti per desplaçar-se a viure en zones més aïllades i tranquil·les, fora de la gran ciutat. Estem rebent forces demandes, tant de compra de lloguer, de persones que ja no necessiten treballar de forma presencial i permanent a l’empresa o a l’oficina.

Les bones comunicacions de la nostra zona de les comarques gironines amb Barcelona, faciliten aquesta nou plantejament del lloc de residència. La limitació en alguns casos ve donat perquè les connexions a internet encara son molts deficients en moltes zones.

En quan al comportament de l’oferta, de moment no s’han produït grans baixades de preus. En el procés de negociació, en molts casos, s’acorda un ajust del preu, donat que existeix menys demanda, però també està molt en funció de la situació personal del propietari que ha posat la finca a la venda, si té una necessitat per vendre ràpid o no.

Es fa difícil preveure com evolucionaran els preus en els propers mesos. Està molt vinculat a la pandèmia sanitària. Totes aquests restriccions si s’allarguen molt en el temps, agreujaran la crisis econòmica, que afecta de ple a la viabilitat de moltes empreses i negocis, i a la situació laboral de moltes persones.  La conseqüència serà una incidència directe sobre el mercat immobiliari, amb una paralització de les operacions i una baixada dels preus.

Ens volem també referir al lloguer. Segons informen els portals immobiliaris, l’oferta durant aquests darrers mesos s’ha incrementat, degut que pisos turístics han passat a lloguer habitual, menys demanda de pisos per estudiants, i els preus del lloguer també presenten una tendència a la baixa, com a conseqüència de la crisis econòmica, atès que les persones i famílies que lloguen són qui més estan patint els efectes de la crisis.

Tot i així continua havent-hi molta demanda de pisos de lloguer, i des de les Administracions públiques s’haurien d’incentivar polítiques d’habitatge per facilitar la inversió privada en pisos de lloguer, i ampliar molt més el parc d’habitatges públics destinats a lloguer social.

Malauradament la darrera legislació del Parlament de Catalunya sobre limitació dels preus dels lloguers, va en sentit oposat, i, a més d’una inseguretat jurídica, provocarà molta menys oferta i un deteriorament dels pisos de lloguer.

Finalment volem transmetre un missatge d’optimisme i confiem sobretot amb el gran nivell dels avenços científics i amb el sistema sanitari, i esperem que d’aquí uns mesos tinguem a l’abast la vacuna del COVID-19, que ens permeti retrobar-nos, poder gaudir del contacte amb la nostra gent i poder circular lliurament.

IMG_FC68B93B961C-1
[ESP]

¿Cómo ha afectado COVID-19 al mercado inmobiliario?

Cuando llevamos más de siete meses en esta situación excepcional de la pandemia COVID-19, y lamentablemente parece que tenemos mucho más tiempo, esta crisis sanitaria nos ha obligado a cambiar hábitos o comportamientos, especialmente en las relaciones sociales. Nos hemos adaptado al teletrabajo, a las reuniones por videoconferencia. Los espacios abiertos, la comodidad de nuestras viviendas son mucho más valorados….

Esta nueva forma de vida y de vida, ¿cómo ha afectado al mercado inmobiliario?

A continuación haremos algunas pinceladas, desde nuestra perspectiva, sobre la incidencia de la crisis sanitaria en la compra y venta y alquiler de inmuebles.

En términos generales, podemos afirmar que desde la elevación del estado de alarma, de junio a mediados de octubre el mercado inmobiliario se ha reactivado, y en gran medida se ha mantenido. Se realizan menos transacciones en comparación con el año anterior, pero los precios medios de venta de compra están en un nivel más alto.

Todo esto se puede encontrar en el perfil del comprador. En su mayoría son familias de mediana edad, buscando lo que se llama la compra de reemplazo. Es decir, ya tienen un apartamento, pero quieren mejorar y buscar una casa o apartamento más espacioso.

El tipo de propiedad solicitada es un apartamento o una vivienda con salidas exteriores, buenas vistas y estancias con amplias superficies. Ahora se da mucha más importancia al medio ambiente.

El fenómeno del teletrabajo también tiene un gran impacto. Hace que muchas personas elijan mudarse a vivir en zonas más aisladas y tranquilas, fuera de la gran ciudad. Estamos recibiendo fuerzas para comprar alquiler de personas que ya no necesitan trabajar en persona y permanentemente en la empresa o en la oficina.

Las buenas comunicaciones de nuestra zona de la comarca gerundesa con Barcelona, facilitan este nuevo acercamiento del lugar de residencia. La limitación en algunos casos se debe a que las conexiones a Internet siguen siendo muy deficientes en muchas áreas.

En cuanto al rendimiento de la oferta, no ha habido caídas de precios importantes en este momento. En el proceso de negociación, en muchos casos, se acuerda un ajuste del precio, dado que hay menos demanda, pero también depende en gran medida de la situación personal del propietario que ha puesto la propiedad a la venta, ya sea que tenga la necesidad de vender rápido o no.

Se hace difícil predecir cómo evolucionarán los precios en los próximos meses. Está estrechamente relacionado con la pandemia de salud. Todas estas restricciones, si duran mucho, exacerbarán la crisis económica, que afecta plenamente a la viabilidad de muchas empresas y empresas, y a la situación laboral de muchas personas.  La consecuencia será un impacto directo en el mercado inmobiliario, con una parada de operaciones y una caída de los precios.

También queremos referirnos al alquiler. Según los portales inmobiliarios, la oferta en los últimos meses ha aumentado, ya que los apartamentos turísticos han ido al alquiler regular, menos demanda de pisos para estudiantes, y los precios de alquiler también tienen una tendencia a la baja, como consecuencia de la crisis económica, dado que las personas y las familias que alquilan son las que más sufren los efectos de la crisis.

Sin embargo, todavía hay mucha demanda de pisos en alquiler, y las administraciones públicas deberían fomentar políticas de vivienda para facilitar la inversión privada en pisos de alquiler, y ampliar mucho más el stock de viviendas públicas para alquiler social.

IMG_FC68B93B961C-1

Llegeix més

Home Staging: Valoritzar el teu habitatge per la seva venda/lloguer en el menor temps possible

06/11/2020

[CAT]

Quan un propietari confia a CEIGRUP IMMOBILIÀRIES la seva finca per a vendre-la, un dels nostres objectius, com a professionals immobiliaris, és vendre en el menor temps possible.

Home staging és una eina de màrqueting immobiliari amb la que s’aconsegueix millorar la imatge de l’habitatge amb l’objectiu de vendre o llogar de forma ràpida i al millor preu. Aquesta tècnica consisteix en reparar, eliminar, netejar, afegir mobles i decorar les habitacions per a,  posteriorment, realitzar un reportatge fotogràfic d’alta qualitat. Un projecte Home staging assegura que la teva casa capti totes les mirades dels compradors  i augmenta el número de visites.

El professionals de CEIGRUP  treballen amb el client per a aconseguir dotar al seu habitatge de la millor imatge possible. Estudis immobiliaris apunten a que el comprador d’un immoble pren la decisió durant els set primers segons de la visita a la finca. Així doncs, és important presentar l’immoble amb un aspecte impecable.

Alguns consells per donar valor al teu habitatge:

  • Parets recent pintades en tons neutres.
  • Despersonalitza la teva casa sense efectes personals a la vista com per exemple,  fotos familiars, roba, sabates, documents…
  • Estances ordenades, que mostrin tot l’espai i per a les que es pugui circular.
  • Bona il·luminació per donar claredat a les estances.
  • Deixa que entri el sol: Finestres amb les cortines i persianes obertes.
  • Aplicar una decoració neutra però acord amb el caràcter que mostra l’espai.
  • Portes i armaris encasats pintats de colors clars;  renovar els tiradors pot millorar molt la imatge amb una inversió mínima.
  • Banys i cuines: Són els punts crítics alhora de valorar un habitatge. Fer una renovació total pot ser costosa però petites millores com canviar la cortina de la dutxa, el mirall o la tapa del WC o substituir la banyera per un plat de dutxa, aportaran una millor imatge i més valor a l’habitatge. Respecte a la cuina recomanem renovar els electrodomèstics, si aquests són molt antics i pintar les rajoles de les parets en tons clars per aconseguir un aspecte renovat i net.
  • Guanyar metres sense ampliar: Treure mobles innecessaris o pensar una nova distribució més funcional. Plantejar-se enderrocar algun envà o suprimir passadissos… Són accions que aporten amplitud al teu habitatge sense ampliar m².
  • Crear una llar compromesa amb el medi ambient. Aquesta és  una tendència que cada vegada tenen més en compte els compradors: Cases eficients energèticament. Cal considerar petits canvis com instal·lar calderes, electrodomèstics més eficients, llums LED, sensors de presència per a la il·luminació i  millorar els tancaments del habitatge. Aquestes modificacions influiran alhora d’obtenir una millor qualificació en el Certificat d’Eficiència Energètica, document imprescindible per a la venda.

 

El home staging apel·la a les emocions, un dels aspectes més importants en qualsevol procés de compra. Crear un ambient on el client pugui imaginar-se vivint augmentarà, de manera exponencial, les possibilitats d’una venda ràpida.

 

Ceigrup blog

__________________________

[ESP]  

Cuando un propietario confía a CEIGRUP INMOBILIARIAS su finca para venderla, uno de nuestros objetivos, como profesionales inmobiliarios, es vender en el menor tiempo posible.

Home staging es una herramienta de marketing inmobiliario con la que se consigue mejorar la imagen de la vivienda con el objetivo de vender o alquilar de forma rápida y al mejor precio. Esta técnica consiste en reparar, eliminar, limpiar, añadir muebles y decorar las habitaciones para, posteriormente, realizar un reportaje fotográfico de alta calidad. Un proyecto Home staging asegura que tu casa capte todas las miradas de los compradores y aumente el número de visitas.

Los profesionales de CEIGRUP trabajan con el cliente para conseguir dotar a su vivienda de la mejor imagen posible. Estudios inmobiliarios apuntan a que el comprador de un inmueble toma la decisión durante los siete primeros segundos de la visita a la finca. Así pues, es importante presentar el inmueble con un aspecto impecable.

Algunos consejos para dar valor a tu vivienda:

 • Paredes recién pintadas en tonos neutros.
 • Despersonalizar tu casa sin efectos personales a la vista como, por ejemplo, fotos familiares, ropa, zapatos, documentos …
 • Estancias ordenadas, que muestren todo el espacio y por las que se pueda circular.
 • Buena iluminación para dar claridad a las estancias.
 • Deja que entre el sol: Ventanas con las cortinas y persianas abiertas.
 • Aplicar una decoración neutra pero acorde con el carácter que muestra el espacio.
 • Puertas y armarios empotrados pintados de colores claros; renovar los tiradores puede mejorar mucho la imagen con una inversión mínima.
 • Baños y cocinas: Son los puntos críticos a la hora de valorar una vivienda. Hacer una renovación total puede ser costosa pero pequeñas mejoras como cambiar la cortina de la ducha, el espejo, la tapa del WC o sustituir la bañera por un plato de ducha, aportarán una mejor imagen y más valor a la vivienda.
 • Respecto a la cocina recomendamos renovar los electrodomésticos, si estos son muy antiguos y pintar los azulejos de las paredes en tonos claros para conseguir un aspecto renovado y limpio.
 • Ganar metros sin ampliar: Quitar muebles innecesarios o pensar una nueva distribución más funcional
 • Plantearse derribar algún tabique o suprimir pasillos … Son acciones que aportan amplitud a tu vivienda sin ampliar m².
 • Crear un hogar comprometida con el medio ambiente. Esta es una tendencia que cada vez tienen más en cuenta los compradores: Casas eficientes energéticamente. Hay que considerar pequeños cambios como instalar calderas, electrodomésticos más eficientes, luces LED, sensores de presencia para la iluminación y mejorar los cierres de la vivienda. Estas modificaciones influirán para obtener una mejor calificación en el Certificado de Eficiencia Energética, documento imprescindible para la venta.

El home staging apela a las emociones, uno de los aspectos más importantes en cualquier proceso de compra. Crear un ambiente donde el cliente pueda imaginarse viviendo aumentará, de manera exponencial, las posibilidades de una venta rápida.

 

Ceigrup blog

 

 

Llegeix més