Nous valors de referència Cadastral: augment d’alguns impostos que afecten a les tranmissions immobiliàries.

07/02/2022

valores-catastralesEl contribuent ha de presentar un recurs (i pagar-ne el cost) si creu que els valors no són correctes.

L’1 de gener va entrar en vigor el que s’anomena valor de referència cadastral dels immobles. Aquest valor es pot consultar per a cada finca a la pàgina web del Cadastre, i determina el valor mínim pel qual s’ha de tributar en tota transmissió d’una propietat a efectes de l’impost de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats (ITPAJD), i a efectes de l’impost de successions i de donacions (ISD).

Aquests valors de referència s’obtenen a partir dels preus d’altres transmissions que s’hagin efectuat en aquella zona i que els notaris han facilitat al Cadastre. Tot i que el valor resultant es pot reduir en un 10%, els valors, en determinats casos, poden ser superiors al valor real d’aquella finca.

Això és així perquè no es tenen en compte les circumstàncies especials d’aquella propietat (estat de conservació, afectacions urbanístiques, orientació, planta, etc.) i, per tant, es pot donar el cas que, en un mateix edifici, la venda de dos immobles, el primer recent reformat, i el segon en un estat precari, tributin exactament pel mateix valor.

En cas que el valor de referència que marca el Cadastre sigui inferior al valor de les escriptures o al valor de mercat, es tributarà a partir de la xifra més alta.