Tag Archives: panells fotovoltaics

Plaques solars en comunitat de veïns

11/05/2021

[CAT]

Com instal·lar plaques solars si vivim en una comunitat de veïns.

Instal·lar plaques solars i aconseguir la compensació d’excedents d’energia a la factura de la llum comporta un estalvi interessant.

Però per poder tenir aquest estalvi, tant econòmic com energètic, hem de poder instal·lar les plaques solars, i fer-ho a una comunitat de veïns no és tant senzill com fer-ho en una casa unifamiliar pròpia, ja que són molts els que s’han de posar d’acord. Per tant, què necessitem saber si volem que el nostre edifici sigui més sostenible instal·lant plaques solars?

Primerament s’ha de tenir clar qui farà us de l’energia que generin els panells fotovoltaics, si només estarà destinada a la llum de la comunitat, si només són uns quants veïns que les volen col·locar pel seu consum privat o si s’arriba a un acord entre tots els veïns per repartir l’energia entre tots els pisos i la comunitat. Hi ha tantes opcions com comunitats de veïns, però el més important és sempre parlar-ho amb anterioritat i que quedi tot clar amb un contracte pel mig.

Passos previs a la instal·lació: informar i organitzar els veïns

El què està clar és que no cal que tots els veïns vulguin posar-se plaques solars perquè uns quants ho puguin fer; el cost de les plaques només l’assumiran aquells que les facin servir. Però en cas que algun veí o veïna es vulgui adherir al cap dels anys caldrà que aboni l’import que li hagués correspost de la instal·lació inicial.

Per tant, en aquests casos en què només són uns quants els que volen fer servir plaques, el primer que s’ha de fer a la comunitat de propietaris és saber qui està interessat informant a tots els veïns i organitzar-se els que vulguin energia procedent dels panells. Per això cal demanar pressupostos, condicions del muntatge i un informe energètic perquè tothom pugui fer una correcta valoració per prendre una decisió.

Com dèiem abans, no cal que hi participin tots els veïns si no estan interessats. En aquest cas l’energia es repartirà en funció dels acords als què hagin arribat entre el conjunt de les persones interessades. En canvi sí caldrà que tota la comunitat voti perquè el projecte s’aprovi, ja que en la majoria dels casos les plaques s’instal·len a la coberta de l’edifici, que gairebé sempre és de propietat comunitària, i és per això que cal assolir un acord amb la resta de propietaris de la comunitat de veïns encara que no tots vulguin fer servi les plaques. Segons el Codi Civil de Catalunya cal aprovar la proposta del projecte en una junta general de la comunitat de veïns per diferents majories en funció de les característiques del projecte com per exemple si les plaques són d’us privat o comunitari, o si es col·locaran a una zona d’us comunitari o no.

En la majoria del casos es necessita una majoria simple del total de vots, és a dir que hi hagi més vots a favor que vots en contra. Tot i que en cas que siguin necessàries innovacions físiques a l’immoble per a la instal·lació es necessita el vot favorable de 4/5 parts, i en cas que s’hagin de cedir gratuïtament elements comuns d’ús comú es necessita el vot favorable de tots els propietaris. També hi ha l’opció que una persona proposi llogar part de la coberta comunitària per al seu gaudi individual (instal·lar les plaques), i aquí les majories necessàries canvien depenent de la durada del lloguer, si és inferior a 15 anys és una majoria simple, si el període de temps és superior, 4/5 parts de vots a favor.

Per tant, un cop sabem quins propietaris volen fer servir els panells fotovoltaics, els acords als que s’ha d’arribarsón els següents:

– Acord de l’ús d’un espai comunitari per instal·lar-hi una nova infraestructura amb tota la comunitat de veïns

– Acord de participació econòmica i finançament de cada participant

– Acord de repartiment de l’energia generada.

Al moment de realitzar els contractes i els acords, hi ha una opció en que es pot optar per voler vendre l’energia sobrant a tercers. En cas que s’opti per això la cosa es complica perquè llavors es necessari configurar la comunitat veïns com una empresa venedora. És per aquest motiu que en el cas de les comunitats de propietaris surt més a compte abocar l’energia sobrant a la xarxa i rebre un descompte a la factura.

Ja tenim un acord, i ara què?

És el moment de triar quina empresa és l’encarregada de fer la instal·lació escollint el pressupost que més hagi convençut als que utilitzaran els panells, i signar el contracte amb ells. El més recomanable és utilitzar la modalitat de contracte clau en mà per tal d’evitar que el cost final sigui molt més superior al pressupostat. Amb aquest contracte l’empresa es compromet a:

Fer una visita tècnica i redactar un projecte.

– Tramitar permisos d’obra.

– Tramitar possibles subvencions o bonificacions.

– Subministrar i instal·lar tots els elements.

– La posada en marxa.

– La legalització.

– Tenir un mínim d’anys de garantia.

Un dels punts importats de la instal·lació és el comptador de generació, l’empresa instal·ladora l’ha de col·locar segons indica l’empresa de distribució elèctrica de l’edifici que és qui s’encarrega de prendre nota de les lectures de la llum. Aquesta última ho envia a cada comercialitzadora perquè pugui facturar correctament segons de repartiment d’energia acordat provinent de les plaques solars.

En cas que finalment s’opti per instal·lar plaques al vostre edifici, ja sigui per a tota la comunitat o per a ús privat, podeu contactar amb el vostre administrador perquè us pugui ajudar a seguir els passos indicats anteriorment.

 

 

[ESP]

Instalar placas solares y conseguir la compensación de excedentes de energía en la factura de la luz comporta un ahorro económico interesante.

Pero para poder tener este ahorro, tanto económico como energético, tenemos que poder instalar las placas colares, y hacerlo en una comunidad de vecinos no es tan sencillo como hacerlo en una casa unifamiliar propia, ya que son muchos los que se deben poner de acuerdo. Por lo tanto, ¿Qué necesitamos para saber si queremos que nuestro edificio sea más renovable instalando placas solares?

Primeramente, se debe tener claro quien hará uso de la energía que generen los paneles fotovoltaicos, si solo estará destinada a la luz de la comunidad, si solo son unos cuantos vecinos que las quieren colocar para su consumo privado o si se llega a un acuerdo entre todos los vecinos para repartir la energía entre todos los pisos y la comunidad. Hay tantas opciones como comunidades de vecinos, pero lo más importante es siempre hablarlo con anterioridad y que quede todo claro con un contrato de por medio.

Pasos previos a la instalación: informar y organizar los vecinos

Lo que está claro es que no es necesarios que los vecinos quieran ponerse placas solares para que unos cuantos lo quieran hacer, el coste de las placas solo lo asumirán aquellos que las utilicen. Pero en caso de que algún vecino o vecina e quiera adherir al cabo de los años tendrá que abonar el importe que le correspondería de la instalación inicial.

Por lo tanto, en estos casos en que solo son unos cuantos los que quieren utilizar placas, lo primero que se debe hacer en la comunidad de vecinos es saber quién está interesado informando a todos los vecinos y organizarse los que quieran energía procedente de los paneles. Para esto hace falta pedir presupuestos, condiciones del montaje y un informe energético para que todos puedan hacer una correcta valoración y tomar una decisión.

Como decíamos antes, no hace falta que participen todos los vecinos si no están interesados. En este caso la energía se repartirá en función de los acuerdos a los que se llegue entre el conjunto de las personas interesadas. En cambio, sí es necesario que toda la comunidad vote para que el proyecto se apruebe, ya que en la mayoría de los casos las placas se instalan en la cubierta del edificio, que en la mayoría de los casos siempre es de propiedad comunitaria, y es por esto, por lo que hace falta alcanzar un acuerdo con el resto de los propietarios de la comunidad de vecinos, aunque no todos quieran utilizar las palcas. Según el Código Civil de Cataluña es necesario aprobar la propuesta del proyecto en una junta general de la comunidad de vecinos por diferentes mayorías en función de las características del proyecto como por ejemplo si las placas son de uso privado o comunitario, o si se colocan en una zona de uso comunitario o no.

En la mayoría de los casos es necesaria una mayoría simple del total de votos, es decir, que haya más votos a favor que votos en contra. Aunque en caso de que sean necesarias innovaciones físicas en el inmueble para la instalación se necesita el voto favorable de 4/5 parte, y en caso de que se tengan que ceder gratuitamente elementos comunes de uso común se necesita el voto favorable de todos los propietarios. También hay la opción que una persona proponga alquilar parte de la cubierta comunitaria para su disfrute individual (instalar la placas), y aquí las mayorías necesarias cambian dependiendo de la duración del alquiler, si es inferior a 15 años es una mayoría simple, si el periodo de tiempo es superior, 4/5 partes de votos a favor.

Por tanto, una vez sabemos que propietarios quieren utilizar los paneles fotovoltaicos, los acuerdos a los que se debe llegar son los siguientes:

– Acuerdo de uso de un espacio comunitario para instalar la nueva infraestructura con toda la comunidad de vecinos.

– Acuerdo de participación económica y financiación de cada participante.

– Acuerdo de reparto de la energía generada.

Al momento de realizar los contratos y los acuerdos, hay una opción en que se puede optar por querer vender la energía sobrante a terceros. En caso que se opte por esto la cosa se complica porque entonces es necesario configurar la comunidad de vecinos como una empresa vendedora. Es por este motivo que en el caso de las comunidades de propietarios sale más a cuenta verter la energía sobrante a la red y recibir un descuento en la factura.

Ya tenemos un acuerdo, ¿y ahora qué?

Es el momento de escoger qué empresa es la encargada de hacer la instalación eligiendo el presupuesto que más haya convencido a los que utilizaran los paneles, y firmar el contrato con ellos. Lo más recomendable es utilizar la modalidad de contrato llave en mano para tal de evitar que el coste final sea muy superior al presupuestado. Con este contrato la empresa se compromete a:

Hacer una visita técnica y redactar un proyecto.

– Tramitar permisos de obra.

– Tramitar posibles subvenciones o bonificaciones.

– Subministrar e instalar todos los elementos.

– Puesta en marcha.

– La legalización.

– Tener un mínimo de años de garantía.

Uno de los puntos importantes de la instalación es el contador de generación, la empresa instaladora debe colocarlo según indica la empresa de distribución eléctrica del edificio que es quien se encarga de tomar nota de las lecturas de la luz. Esta última lo envía a cada comercializadora para que pueda facturar correctamente según el reparto de energía acordado proveniente de las placas solares.

En caso de que finalmente se opte por instalar placas colares en vuestro edificio, ya sea para toda la comunidad o para el uso privado, podéis contactar con    vuestro administrador para que os pueda ayudar a seguir los pasos indicados anteriormente.

 photo-by-guillherme-schneider-300x225

Link fotogràfic:

https://www.amatimmobiliaris.com/w/ca/com-instal·lar-plaques-solars-vivim-una-comunitat-veins/

Llegeix més